Numer raportu: 15/2006

Znaczące kontrakty terminowe

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakupie w dniach 18 i 19 kwietnia 2006 r. w transakcjach typu Forward 421 tys. USD na kwotę 1,33 tys. zł. Termin dostawy waluty to okres od czerwca do września 2006 r. Opisane transakcje zostały dokonane jako zabezpieczenie realizowanych przez Spółkę kontraktów importowych

 

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2005 roku wynosiły 3.713 tys. zł.