Numer raportu: 13/2006

Znacząca umowa

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zlecenia od firmy Fortress Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, na mocy którego HOGA.PL S.A. dostarczy towar (artykuły odzieżowe) o wartości ok. 97 tys.USD. Termin realizacji zlecenia, to lipiec 2006 roku. Towar objęty zleceniem zostanie przez HOGA.PL S.A. zakupiony od Best Match International Limited z siedzibą w CHRL. W bieżącym roku obrotowym HOGA.PL S.A. podpisała kontrakty na zakup towarów od Best Match International Limited za kwotę 149 tys. USD. Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2005 roku wynosiły 3.713 tys. zł.