Numer raportu: 12/2007

Wybór Ernst & Young na biegłego rewidenta WASKO S.A.

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza działająca na podstawie §26 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki dokonała wyboru Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta, który dokona:
a) badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2006,

b) przeglądu sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2007 roku,

c) badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2007,

WASKO S.A. korzystało już z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. , w szczególności Ernst & Young sporządziło w 2006 roku opinię na temat rozliczenia połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.