Numer raportu: 1/2007

Podpisanie znaczącej umowy z GUGiK

Zarząd WASKO SA informuje, że 2 stycznia 2007 konsorcjum firm WASKO S.A. (LIDER Konsorcjum), Geotronics Sp. z o.o. oraz Trimble Europe BV podpisało umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na założenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski.

Przedmiotem podpisanej umowy jest:

• Część nr 1 – dostawa 70 dwuczęstotliwościowych odbiorników GPS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem stacji referencyjnej, dostawa 8 dwuczęstotliwościowych odbiorników GPS/GLONASS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem stacji referencyjnej, założenie stacji referencyjnych we wskazanych lokalizacjach, dostawa i instalacja serwerów, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i aplikacyjnego dla krajowego i regionalnego centrum zarządzającego, dostawa i instalacja wyposażenia uzupełniającego, połączenie elementów systemu, uruchomienie Krajowego Centrum Zarządzającego, uruchomienie 3 serwisów precyzyjnego pozycjonowania w czasie rzeczywistym i 2 serwisów w metodzie post-processingu, podłączenie kilkunastu zagranicznych stacji permanentnych, testowanie i autoryzacja systemu precyzyjnego pozycjonowania na obszarze Polski oraz przeszkolenie personelu przewidzianego do obsługi stacji referencyjnych i serwisów pozycjonowania.

• Część nr 2 – dostawa 65 dwuczęstotliwościowych, geodezyjnych odbiorników GPS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do pomiarów polowych RTK uruchomienie odbiorników i przeszkolenie personelu przewidzianego do obsługi.

Wielofunkcyjny system ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna- European Position Determination System) będzie m.in. udostępniał poprawki w czasie rzeczywistym w celu zabezpieczenia precyzyjnych pomiarów geodezyjnych oraz prowadzenia precyzyjnej nawigacji lądowej, powietrznej i morskiej. Zamówienie obejmuje utworzenie sieci naziemnych wielofunkcyjnych stacji referencyjnych na obszarze całego kraju. Stacje referencyjne będą odbierały sygnały w sposób ciągły z amerykańskiego satelitarnego systemu NAVSTAR GPS, z rosyjskiego GLONASS oraz docelowo z europejskiego systemu GALILEO.

System wyznaczania pozycji ASG-EUPOS będzie udostępniał w czasie rzeczywistym oraz w post-processingu poprawki DGNSS (ang. Differential Global Navigation Satellite System) do obserwacji wykonywanych przy użyciu odbiorników systemu GNSS umożliwiając precyzyjne pomiary nawigacyjne. Zamówienie obejmuje utworzenie sieci naziemnych wielofunkcyjnych stacji referencyjnych na obszarze całego kraju. Stacje referencyjne będą odbierały sygnały w sposób ciągły z amerykańskiego satelitarnego systemu NAVSTAR GPS, z rosyjskiego GLONASS oraz docelowo z europejskiego systemu GALILEO.

W ramach podpisanej Umowy, Konsorcjum dostarczy urządzenia oraz oprogramowanie wiodącego światowego producenta systemów GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) – firmy Trimble Navigation Ltd.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, WASKO S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

• Część nr 1: 11 834 740,00 zł netto

• Część nr 2: 5 081 684,00 zł netto

Termin realizacji przedmiotu Umowy:

• Część nr 1: 365 dni od daty podpisania umowy

• Część nr 2: 180 dni od daty podpisania umowy

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

• Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy lub przedstawienie sprzętu nie nadającego się do odbioru ze względu na stwierdzone wady Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% od kwoty brutto wynagrodzenia.

• W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które zgodnie z opublikowanym w memorandum informacyjnym bilansem pro forma, wynosiły na dzień 30.09.2006 r. 104.741.557,92 zł.