Numer raportu: 11/2008

Podpisanie umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje,  że w dniu 29 stycznia  2008r. podpisana została umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. a WASKO S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego „System kolekcji danych pomiarowych”.

 

W ramach postępowania przetargowego WASKO S.A występowało jako Lider konsorcjum wspólnie z CONTROL PROCESS S.A.  Zawarta umowa opiewa na kwotę 5 490 000 zł (brutto), a jej przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, budowa i wdrożenie przez Wykonawcę systemu kolekcji danych pomiarowych. Termin wykonania umowy określono na 36 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

Dostarczany system kolekcji danych pomiarowych będzie rozwiązaniem wspierającym operatora sieci przesyłowej w kompleksowej obsłudze procesu kolekcji danych ze stacji pomiarowych. System umożliwi zarządzenie zgromadzonymi danymi, replikację, archiwizację, prezentację i udostępnianie danych w ujednoliconym formacie innym systemom operatora. Dostawa systemu kolekcji jest kolejnym projektem realizowanym przez WASKO S.A. dla sektora gazowniczego. Wdrożenie obejmie swym zakresem obszar całej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. zlokalizowanej na terenie kraju.

 

Umowa przewiduje kary umowne, z których największe dotyczą sytuacji wadliwego wykonywania zamówienia, oraz odstąpienia od wykonania umowy, w których Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości odpowiednio 30 oraz 50% uzgodnionej ceny, w umowie przewidziane są także kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.