Numer raportu: 10/2007

Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 7 lutego otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 6 lutego 2007 r. przez Pana Wojciecha Wajdę – Prezesa Zarządu Spółki 325.679 akcji Spółki po cenie 6,00 zł za każdą akcję. Transakcji dokonano na podstawie umowy cywilno-prawnej w Gliwicach. W wyniku zakupu akcji Spółki Pan Wojciech Wajda posiada obecnie 54.289.719 uprawniających do wykonywania 59,54% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy WASKO S.A.