Numer raportu: 10/2005

Prognoza przychodów ze sprzedaży na rok 2005

  • Prognozowane przychody ze sprzedaży : 14.200 tys. zł
  • Okres którego dotyczy prognoza: od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
  • Podstawy i istotne założenia prognozy: Podstawowym założeniem prognozy jest uzyskanie przewidywanych przychodów ze sprzedaży w 2005 r. z następujących źródeł: *sprzedaż produktów i usług HOGA.PL S.A. na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek budżetowych, * dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego, * realizacja kontraktów we współpracy ze strategicznym inwestorem Spółki to jest: WASKO S.A. Działania Zarządu w będą skoncentrowane w pierwszej kolejności na sprzedaży własnych produktów i usług informatycznych, w szczególności na sprzedaży podstawowego autorskiego produktu Spółki jakim jest elektroniczny system obiegu dokumentów i zadań intraDok, następnie na pozyskiwaniu zleceń na zaawansowane systemy internetowe i produkty WebStudio, oraz dalszą ekspansję na rynku usług hostingowych. Zarząd Spółki podejmie działania celem obniżenia udziału sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 80% łącznych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
  • Sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników: Spółka będzie prowadzić monitoring realizowanych projektów, umów i zleceń jak również będzie monitorować koszty bieżącej działalności, dokonując stosownych porównań oraz oceny zaawansowania harmonogramu realizacyjnego i jego strony finansowej z przyjętymi budżetami.
  • Okresy w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników: Spółka będzie dokonywała oceny realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży w raportach kwartalnych przekazywanych w terminach zgodnych z raportem bieżącym nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.