Numer raportu: 06/2008

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2008 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 10 stycznia 2008 r. przez pana Tomasza Kosobuckiego – Członka Zarządu Spółki 7.973 akcji WASKO S.A. po średnim kursie 5,00 zł za jedną akcję, ponadto pan Tomasz Kosobucki poinformował o nabyciu przez niego w dniach 22-23 listopada 2007 roku 2.730 akcji Spółki po średniej cenie 4,90 zł za jedną akcję. Łączna ilość akcji nabytych w ostatnim czasie przez Tomasza Kosobuckiego wyniosła razem 10.343 akcje, przy średniej cenie nabycia 4,98 za jedną akcję. Wszystkie transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonane przez Tomasza Kosobuckiego realizowane były na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Obecnie pan Tomasz Kosobucki posiada łącznie 23.343 akcje WASKO S.A., stanowiące 0,02 % wszystkich akcji Spółki i uprawniające do wykonywania takiej samej ilości głosów na jej WZA.