Numer raportu: 04/2008

Podwyższenie prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży i zysku netto WASKO S.A. za 2007 rok.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie (podwyższeniu) publikowanej w dniu 12.10.2007 (RB nr 44/2007) prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży i zysku netto WASKO S.A. za 2007 rok.

 

Prognozowane przychody ze sprzedaży w 2007 roku:
398,2 mln zł (poprzednia prognoza: 365,8 mln zł)

 

Prognozowany zysk netto w 2007 roku:
30,0 mln zł (poprzednia prognoza 18,8 mln zł)

 

Konieczność dokonania korekty opublikowanej wcześniej prognozy spowodowana została większą od planowanej ilością umów i zleceń, jakie Spółka otrzymała w listopadzie i grudniu 2007 roku. Jednym z powodów podwyższenia prognozy było podpisanie umów sprzedaży licencji na użytkowanie i modernizację oprogramowania autorskiego, które WASKO S.A. podpisała z TP S.A. w dniu 28.12.2007 r. (RB nr 51/2007).

 

Przedstawiona powyżej prognoza przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za rok 2007 sporządzona została w sposób rzetelny, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu WASKO S.A., z uwzględnieniem stopnia realizacji zawartych umów i założonego na rok 2007 budżetu kosztów.

 

Spółka dokona oceny realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2007 roku.

 

 

Porównanie danych z 2006 roku i danych prognozowanych za rok 2007:

Przychody netto ze sprzedaży:
w 2006 roku: 230,9
w 2007 roku: 398,2
zmiana: 72%

 

Zysk netto:
w 2006 roku: 12,6
w 2007 roku: 30,0
zmiana: 137%