Numer raportu: 01/2008

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osobę posiadającą dostępdoinformacji poufnych.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 04 stycznia 2008 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu w dniu 03 stycznia 2008 r. przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce (nie będącą członkiem zarządu) i posiadającą dostęp do informacji poufnych – 6.216 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 5,10 zł za jedną akcję.

Transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonywane przez wymienioną powyżej osobę realizowane były na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -na sesji zwykłej.